fbpx

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme Boğaziçi mahallesi yediburunlar sokak no 146 seydikemer/muğla adresinde bulunan ve +90, 05365235881 nolu irtibat numarasına sahip YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL(Sözleşmede YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.yediburunlar.net sitesine üye olup online rezervasyon işlemini tamamlayan kişi (sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında olup. Tüketicinin üye olurken kullandığı adres, kimlik ve iletişim bilgileri esas alınır.

5-1– Sitemiz üzerinden konaklama satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez. Kısmi ödeme yapılması halinde rezervasyon iddiasında bulunulamaz ve konaklama talep edilmez. Kısmi ödeme yapan tüketicinin para iadesi 60 işgünü içinde aynı şekliyle iade edilir. Tüketici para iadesi dışında hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

5-2– Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

5-3– Tüketici, satın alınan konaklama hizmetine katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 90 gün önce SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL ’e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, konaklama başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL sorumluluk kabul etmediği gibi, konaklama bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

5-4– SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL ‘in sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 90 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici, konaklamanın başlamasına 90 günden az bir süre kala iptal talebinde bulunur ise sözleşme bedelinin tamamını SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL’e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL aradaki farkı tüketiciye ödemekle yükümlü değildir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen en az 30 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine 60 işgünü içinde iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Rezervasyon halinde odaların belirlenmesi SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL tarafından yapılır. Bu konuda tüketici bir hak iddiasında bulunamaz.

5-5– SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir.

5-6-SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL , işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu/Voucherı/Mailini tüketiciye sözleşmenin 8.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL sorumlu değildir.

5-7– Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda,SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL ‘in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

5-8– SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL ‘in tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL’e bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde,SEYDIKEMER/FETHIYE YEDIBURUNLAR LIGHTHOUSE OTEL elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

5-9-İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili SEYDIKEMER/FETHIYE İcra Dairesi ve Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Tüketicinin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.


Yayımlandı:24/12/2022  -  Mesafeli Satış


Language